nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het rivierbed van de Grensmaas
Vandenbussche, V.; Van Looy, K.; Vanacker, S.; Vermeersch, S.; Decleer, K. (2001). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het rivierbed van de Grensmaas. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.09. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 60 pp.
Deel van: Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel

Trefwoorden
  Ecology
  River beds
  Belgium, Maasvlakte Vlaanderen, Grensmaas

Auteurs  Top 
 • Vandenbussche, V.
 • Van Looy, K.
 • Vanacker, S.
 • Vermeersch, S.
 • Decleer, K.

Abstract
  De streefbeelden duiden de functies [waterbeheer, economie (scheepvaart, industrie,landbouw), recreatie, landschap en natuur] aan voor de waterwegen waarover deAdministratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) het beleid en beheer voert. Het uitgangspunt voor het opstellen van streefbeelden is het streven naar een integraal waterbeheer.Het luik 'Natuur' wordt voorbereid op het Instituut voor Natuurbehoud en tast de mogelijkheden voor natuurontwikkeling af binnen een aantal juridische, beleidsmatige enmaatschappelijke randvoorwaarden. Vanuit een omgevingsanalyse (systeemverkenning) met de studie van de abiotische en biotische factoren wordt een ecologische gebiedsvisie opgesteld.Voor het studiegebied van de Grensmaas werden de potenties voor natuurontwikkeling reeds onderzocht in functie van integraal waterbeheer en een grensoverschrijdende afstemming. In het verleden werden er door het Instituut voor Natuurbehoud drie natuurontwikkelingsscenario's voorgesteld , elk met zijn specifieke rivierbeheersaanpak en resulterend in een specifieke functieverweving. Het scenario "Levende rivier" werdweerhouden door de internationale Coërdinatiecommissie als grensoverschrijdende structuurvisie. Hierbij wordt er een optimale rivierwerking gerealiseerd door afgeschuinde oevers, periodiek meestromende nevengeulen en meestroming door oude geulen. Langs de rivier ontstaat er een dynamisch ecologische structuur waarin alle riviergebonden ecotopen de kans krijgen om zich te ontwikkelen.In dit rapport wordt er een bondig overzicht gegeven van de sturende processen in het winter- en zomerbed van de rivier en hun impact op abiotiek en biotische componenten zoals beschreven in het "Levende Grensmaas" scenario. Er worden knelpunten aangehaald betreffende het huidige rivierbeheer en de eraan gekoppelde overstromings- en aanslibbingsproblematiek. Tevens wordt het oorzakelijk verband gelegd tussen deze knelpunten en landbouwintensivering, industrie, woningbouw en grindwinning.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .