nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Inter-Universitary Master in Maritime Science
server.host2mpact.be/maritieminstituut.be/main.cgi?s_id=53&lang=en
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Inter-Universitary Complementary Studies in Maritime Science

Nederlandse naam: Interuniversitaire Master in de Maritieme Wetenschappen
Vorige naam: Inter-Universitary Complementary Studies in Maritime Science, meer

Thesaurustermen (4) : Economie; Maritieme wetgeving; Opleiding; Scheepstechnologie
Adres:
Universiteitstraat 6
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 68 94
Fax: +32-(0)9-264 69 89
E-mail:
 
Type: Educatief

Abstract:
Doelstelling

Het studieprogramma van de Interuniversitaire Master in de Maritieme Wetenschappen is gericht op personen die interesse vertonen in het maritieme transport. De Master-na-Masteropleiding streeft ernaar een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding te bieden, met aandacht voor de drie grote pijlers van het maritieme gebeuren, namelijk de juridische, economische en technische pijler.

Het programma beoogt in de eerste plaats het verwerven van een grondige kennis inzake de juridische aspecten en de economische aspecten van het maritieme transport . De technische pijler van de opleiding strekt ertoe de studenten een basiskennis inzake scheeps- en haventechnologie en havenplanning te bezorgen. Naargelang de keuze van de student kunnen tevens kennis en vaardigheden inzake logistieke elementen, beleidselementen of multimodaal transport worden verworven.

Gezien het multidisciplinaire karakter van het maritieme transportgebeuren richt de masteropleiding zich niet enkel tot juristen, maar bijvoorbeeld ook tot nautici, economisten, beleidsanalisten, ... . Ook bij personen die reeds in het beroepsleven staan, bestaat vaak de noodzaak de maritieme horizon te verbreden.

Het programma wil een stevige opleiding meegeven die een grote kans op tewerkstelling in de (maritieme) transportsector biedt: het diploma van Master in de Maritieme Wetenschappen opent een ruime waaier van mogelijkheden, zoals advocatuur, transportverzekeringssector, scheepsagentuur, havenbedrijven, maritieme of multimodale transportbedrijven, overheid, beroeps- en belangenverenigingen,....

Programma

Omwille van de multidisciplinariteit en het interuniversitair karakter van de opleiding wordt het programma opgebouwd uit clusters, waaruit de student telkens één opleidingsonderdeel selecteert. De student moet een programma samenstellen van 60 studiepunten, waarvan ten minste 12 studiepunten aan elke universiteit . Hij/zij heeft hierbij de keuze een opleidingsonderdeel aan de UGent of de UA te kiezen. Dit clustersysteem laat toe te beantwoorden aan de praktische en intellectuele noden van de student door bij het samenstellen van het studieprogramma een grote soepelheid te hanteren. Zo kan bijvoorbeeld een jurist voor een hoofdzakelijk juridische benadering van de masteropleiding kiezen. De opleidingsonderdelen van één cluster bevatten gemeenschappelijke elementen, vanuit een ander gezichtspunt benaderd, maar te gelijkaardig om tweemaal gekozen te mogen worden. Binnen een cluster mag een student daarom maar éénmaal kiezen.

Er zijn negen verplicht te volgen clusters. Voor de drie technische clusters bestaat er geen keuzemogelijkheid tussen de verschillende opleidingsonderdelen, voor de drie juridische clusters en de drie economische clusters kan de student een selectie maken uit verschillende opleidingsonderdelen per cluster.

De student dient eveneens een masterproef af te leggen bestaande uit een schriftelijke proef die een onderwerp in de sfeer van het internationale, Europese, nationale of regionale transportgebeuren analyseert en waar mogelijk oplossingen formuleert. Deze masterproef (15 sp.) moet verplicht worden afgelegd aan de universiteit waar de student zijn hoofdinschrijving neemt (d.i. waar de student het meeste aantal studiepunten neemt).

Het ontbrekende aantal studiepunten wordt door de student aangevuld met keuzevakken, waardoor ofwel nog één seminarie ofwel twee keuzevakken zullen moeten worden gekozen. Afhankelijk van de globale beginsituatie van de student, de eigen interesse en de professionele richting die de student wil nemen (juridisch, economisch, beleidsgericht,... ) kan de student er door middel van de keuzevakken voor kiezen om zich toe te leggen op een bepaalde invalshoek van het maritieme gebeuren (juridisch, economisch, technisch, planologisch, strategisch,...).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .