nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Vestiging Texel (WUR)
www.alterra.wur.nl/nl

Info  Publicaties | Evenement 
Overkoepelend instituut: Wageningen University and Research Centre; Alterra (WUR)
Adres:
Zuiderhaaks 17, postbus 167
1790 AD Den Burg
Nederland

Tel.: +31-(0)222-36 97 00
Fax: +31-(0)222-31 92 35
E-mail:
 
Type: Wetenschappelijk

Publicaties (239)  Top | Evenement 
  ( 158 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Frissel, J.Y.; Van Adrichem, M.H.C. (2013). Groene dijken langs de Westerschelde: inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde. Alterra-Rapport, 2407. Alterra: Wageningen. 88 + bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article van Loon-Steensma, J.M. (2011). Robuuste multifunctionele rivierdijken: welke kansen en knelpunten zien stakeholders voor robuuste multifunctionele dijken langs de rivieren in het landelijk gebied. Alterra-Rapport, 2228. Alterra: Wageningen. 108 pp., meer
 • Peer reviewed article Aggenbach, C.J. S.; Hunneman, H.; Jalink, M.J. (2008). Indicatieve plantensoorten voor habitattypen : rapport in het kader van het WOT programma informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN). Alterra-Rapport, 1707. Alterra: Wageningen. 37 pp., meer
 • Peer reviewed article Ottburg, F.G.W.A.; Pouwels, R.; Slim, P.A. (2007). Making the Port of Antwerp more natural; ecological infrastructure network for the natterjack toad (Bufo calamita) on the left bank of the Scheldt, Application of the LARCH model to the natterjack toad in the Port of Antwerp on the left bank of the Scheldt as basis for the sustainable conservation of the species. Alterra-Rapport, 1376. Alterra: Wageningen. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article Slim, P.A.; Löffler, M.A.M. (2007). Kustveiligheid en natuur: een overzicht van kennis en kansen. Alterra-Rapport, 1485. Alterra: Wageningen. 92 pp., meer
 • Peer reviewed article Verdontschot, R.C.M.; De Lange, H.J.M.; Verdontschot, P.F.M.; Besse, A. (2007). Klimaatverandering en aquatische diversiteit: 1. literatuurstudie naar temperatuur. Alterra-Rapport. Alterra: Wageningen. 127 blz, 32 fig, 9 tab, 183 ref pp., meer
 • Peer reviewed article Massop, H.TH. L.; van der Gaast, J.W.J. (2006). Intreeweerstand, nader beschouwd: procesmatig onderzoek naar de relatie tussen de drainageweerstand en de intreeweerstand. Alterra-Rapport, 1350. Alterra: Wageningen. 74 pp., meer
 • Peer reviewed article Schotman, A.G. M.; Melman, Th.C. P. (2006). Haalbaarheidsstudie nieuw weidevogelbeleid. Alterra-Rapport. Alterra: Wageningen. ISBN 1566-7197. 48 pp., meer
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., meer
 • Peer reviewed article Hommel, P.W. F. M.; van Rooij, S.A.M.; De Waal, R.W.; De Vries, F.; Goossen, C.M. (2005). Bos in water, water in bos : kansenkaarten voor multifunctionele natte bossen met meerwaarde voor waterbeheer, natuur en recreatie. Alterra-Rapport, 1267. Alterra: Wageningen. 75 pp., meer
 • Peer reviewed article Ozinga, W.A.; Schaminée, J.H.J. (2005). Target species - species of european concern : a database driven selection of plant and animal species for the implementation of the pan european ecological network. Alterra-Rapport, 1119. Alterra: Wageningen. 193 pp., meer
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J. (2005). Scholeksters en hun voedsel in de Westerschelde: een verkenning van de voedselsituatie voor de scholeksters in de Westerschelde over de periode 1992-2003 met het simulatiemodel WEBTICS. Alterra-Rapport, 1209. Alterra: Wageningen. 48 + 22 fig., 5 tab. pp., meer
 • Peer reviewed article Schekkerman, H.; Teunissen, W.; Oosterveld, E. (2005). Broedsucces van grutto's bij agrarisch mozaïkbeheer in 'Nederland Gruttoland'. Alterra-Rapport. Alterra: Wageningen. 153 pp., meer
 • Peer reviewed article van Franeker, J.A.; Heubeck, M.; Fairclough, K.; Turner, D.M.; Grantham, M.; Stienen, E.W.M.; Guse, N.; Pedersen, J.; Olsen, K.O.; Andersson, P.J.; Olsen, B. (2005). 'Save the North Sea' Fulmar Study 2002-2004: a regional pilot project for the Fulmar-litter-EcoQO in the OSPAR area. Alterra-Rapport, 1162. Alterra: Wageningen. 70 pp., meer
 • Peer reviewed article Beintema, A.J.; Groot Bruinderink, G.W. T.A. (2004). Verstoring door jacht en andere handelingen binnen foerageergebieden voor ganzen en smienten, bezien in de context van het beleidskader faunabeheer. Alterra-Rapport, 1001. Alterra: Wageningen. 38 pp., meer
 • Peer reviewed article Bezemer, V.; Bervaes, J.C.A.M. (2004). Benchmark gebruikswaarde stedelijk groen: methodiekontwikkeling. Alterra-Rapport, 1023. Alterra: Wageningen. 40 pp., meer
 • Peer reviewed article Brasseur, S.M.J.M.; Tulp, I.; Reijnders, P.; Smit, C.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Kotterman, M.; Meesters, E.H.W.G. (2004). Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. I. Onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond, II. Literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond. Alterra-Rapport, 905. Alterra: Wageningen. 116 pp., meer
 • Peer reviewed article Corporaal, A.; Schrijver, R.; Stortelder, A.H. F. (2004). Keizersrande: das, veldsalie en korenbloem naast alant en zilverreiger: een bedrijfsplan. Alterra-Rapport, 1015. Alterra: Wageningen. 67 pp., meer
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; Dijkman, E.M.; De Jong, M.L.; de Kort, G.; Meijboom, A. (2004). De verspreiding en uitbreiding van de Japanse Oester in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 909. Alterra: Wageningen. 51 pp., meer
 • Peer reviewed article de Boer, J.; Oosterbaan, A. (2004). Op weg naar een duurzaam elzensingellandschap: voorstudie naar haalbaarheid van verbreding van elzensingels. Alterra-Rapport, 1085. Alterra: Wageningen. 45 pp., meer
 • Peer reviewed article De Jong, J.J.; Van Den Berg, C.A.; van Wijk, M.N. (2004). Landgoed nederpeel, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer. Alterra-Rapport, 936. Alterra: Wageningen. 21 pp., meer
 • Peer reviewed article De Jong, J.J.; Van Raffe, J.K. (2004). Fauna en terreinkenmerken van bos: ontwikkeling van een model voor de relatie tussen terreinkenmerken en de geschiktheid van bos als habitat. Alterra-Rapport, 1110. Alterra: Wageningen. 49 pp., meer
 • Peer reviewed article De Vos, J.A.; Hoving, I.E.; van Bakel, P.J.T.; Wolf, J.; Conijn, J.G.; Holshof, G. (2004). Effecten van peilbeheer in de polders zegveld en oud-kamerik op de nat- en droogteschade in de landbouw. Alterra-Rapport, 987. Alterra: Wageningen. 77 pp., meer
 • Peer reviewed article Ebbinge, B.S.; Beintema, A.J.; Groot Bruinderink, G.W. T.A.; Schrijver, R. (2004). In hoeverre is de winteropvang van kolganzen, grauwe ganzen en smienten te realiseren in gebieden waar weidevogelbeheersovereenkomsten zijn afgesloten? Alterra-Rapport, 1022. Alterra: Wageningen. 33 pp., meer
 • Peer reviewed article Ebbinge, B.S.; Groot Bruinderink, G.W. T.A.; Jansen, P. (2004). Advies over de vraag hoe verstoring door jacht in natuurgebieden op andere dan de bejaagde soorten voorkomen kan worden. Alterra-Rapport, 971. Alterra: Wageningen. 15 pp., meer
 • Peer reviewed article Ebbinge, B.S.; Van Der Greft- Van Rossum, J.G. M. (2004). Advies over de vraag hoeveel hectaren ganzen- en smientenopvanggebied in nederland nodig zijn om de huidige aantallen ganzen en smienten op te vangen. Alterra-Rapport, 972. Alterra: Wageningen. 39 pp., meer
 • Peer reviewed article Faber, P.J.; Van De Leemkule, M.A.; De Ruiter, H.R.G. (2004). Monitoring natuurdoelen rivierengebied : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems. Alterra-Rapport, 907. Alterra: Wageningen. 55 pp., meer
 • Peer reviewed article Geertsema, W.; Steingröver, E.; Van Wingerden, W.; Van alebeek, F.; Rovers, J. (2004). Groenblauwe dooradering in de hoeksche waard : een schets van de gewenste situatie voor natuurlijke plaagonderdrukking. Alterra-Rapport, 1042. Alterra: Wageningen. 33 pp., meer
 • Peer reviewed article Jonkhof, J.F.; Philippa, M.; Visschedijk, P.A.M. (2004). De groene metropool, werkbezoek van minister veerman en bestuurders van de g30 aan parijs en omgeving, 7, 8 en 9 april 2004. Alterra-Rapport, 1000. Alterra: Wageningen. 29 pp., meer
 • Peer reviewed article Klok, C.; Faber, P.J.; Van De Leemkule, M.A. (2004). Risicobeheer : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems. Alterra-Rapport, 908. Alterra: Wageningen. 36 pp., meer
 • Peer reviewed article Kuiters, A.T. (2004). Ontwikkeling van mozïeklandschappen onder invloed van begrazing: een drietal casestudies. Alterra-Rapport, 1105. Alterra: Wageningen. 87 pp., meer
 • Peer reviewed article Kwak, R.G. M.; Van Den Berg, A. (2004). Nieuwe broedvogeldistricten van nederland: een analyse van de verspreiding van broedvogels in nederland op basis van de kartering in 1998-2000 als bijdrage aan de definiëring van de identiteit van de nederlandse landschappen. Alterra-Rapport, 1006. Alterra: Wageningen. 175 pp., meer
 • Peer reviewed article Lahr, J. (2004). Ecologische risico's van diergeneesmiddelengebruik: een oriëntatie op het terrestrische milieu. Alterra-Rapport, 976. Alterra: Wageningen. 60 pp., meer
 • Peer reviewed article Leopold, M.F.; Smit, C.J.; Goedhart, P.W.; Van Roomen, M.W.J.; Van Winden, A.J.; van Turnhout, C. (2004). Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze. Eindverslag EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase) Deelproject C2. Alterra-Rapport, 954. Alterra: Wageningen. 165 pp., meer
 • Peer reviewed article Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.; van Lieshout, S.M.J.; ter Braak, C.J.F.; Dijkman, E.M. (2004). Baseline studies North Sea windfarms: Lot 5. Marine birds in and around the future site Nearshore Windfarm (NSW). Alterra-Rapport, 1047. Alterra: Wageningen. 198 pp., meer
 • Peer reviewed article Niewold, F.J. J. (2004). Ontwikkeling van de beverpopulaties in nederland van 2000-2004. Alterra-Rapport, 982. Alterra: Wageningen. 62 pp., meer
 • Peer reviewed article Niewold, F.J. J. (2004). De onverwachte terugkeer van de bever in vlaanderen: kansen, knelpunten en ondersteunende maatregelen. Alterra-Rapport, 996. Alterra: Wageningen. 41 pp., meer
 • Peer reviewed article Sanders, M.E.; Prins, A.H.; Schouwenberg, E.P.A. G.; Wegman, R.M.A. (2004). Identificatie van geschikt leefgebied voor de grote vuurvlinder: een ecohydrologisch effectvoorspellingsmodel. Alterra-Rapport, 1073. Alterra: Wageningen. 71 pp., meer
 • Peer reviewed article Smit, A.; Radersma, S.; Van 'T Riet, S.; Hack-Ten-Broeke, M.; Conijn, S. (2004). Zoeken naar een indicator voor mobiel n in de bodem. Alterra-Rapport, 892. Alterra: Wageningen. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article Spijker, J.H.; Ehlert, P.A.I. (2004). Mogelijkheden voor het onderwerken van maaisel op landbouwgronden in een kleine en een grote kringloop. Alterra-Rapport, 1071. Alterra: Wageningen. 55 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Apeldoorn, R.C.; Smit, C.J.; Henkens, R.J.H.G.; Dankers, N.M. J.A. (2004). Westerschelde containerterminal. Analyse van mogelijke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde. Alterra-Rapport, 985. Alterra: Wageningen. 95 + bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article Van Franeker, J.A. (2004). Save the North Sea Fulmar-litter-EcoQo manual part 1 : collection and dissection procedures. Alterra-Rapport, 672. Alterra: Wageningen. 38 pp., meer
 • Peer reviewed article van Franeker, J.A.; Meijboom, A.; De Jong, M.L.; Van Franeker, J.A.; Meijboom, A. (2004). Marine litter monitoring by Northern Fulmars in the Netherlands 1982-2003. Alterra-Rapport, 1093. Alterra: Wageningen. 48 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Kekem, A.J. (2004). Veengronden en stikstofleverend vermogen. Alterra-Rapport, 965. Alterra: Wageningen. 55 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Winsum-Westra, M.; de Boer, T.A. (2004). (on)veilig in bos en natuur?: een verkenning van subjectieve en objectieve aspecten van sociale en fysieke veiligheid in bos- en natuurgebieden. Alterra-Rapport, 1060. Alterra: Wageningen. 101 pp., meer
 • Peer reviewed article Weeda, E. (2004). Boerendiversiteit voor biodiversiteit: een inventarisatie van de spontane plantengroei op vijf natuurvriendelijke rundveebedrijven. Alterra-Rapport, 973. Alterra: Wageningen. 100 pp., meer
 • Peer reviewed article Corporaal, A.; Stortelder, A.H.F.; Van Den Berg, A.; De Poel, K.R.; Schrijver, R.A.M. (2003). Amerdiep, een ontwikkelmodel voor boeren en natuur! : onderzoek naar mogelijkheden voor agrarische innovaties om door markt en landschap, water en natuur het inkomen te verbreden. Alterra-Rapport, 592. Alterra: Wageningen. 124 pp., meer
 • Peer reviewed article De Willigen, P.; Cleij, P.; Oosterom, H.P.; Schotten, C.G.J. (2003). Lot van het stikstofoverschot : analyse van stone-berekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van evaluatie meststoffenwet 2002. Alterra-Rapport, 732. Alterra: Wageningen. 63 pp., meer
 • Peer reviewed article Deneer, J.W. (2003). Bestrijdingsmiddelen en teelten : een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten. Alterra-Rapport, 494. Alterra: Wageningen. 83 pp., meer
 • Peer reviewed article Dijkstra, H.; Aertsen, E.J. M.; Baas, H.G.; Van Blitterswijk, H.; Pels, M.S. (2003). Meetnet kleine landschapselementen : meetdoelen en typologie. Alterra-Rapport, 646. Alterra: Wageningen. 291 pp., meer
 • Peer reviewed article Ebbinge, B.S. (2003). Advies aan faunafonds inzake heropening jacht of kolgans, grauwe gans en smient. Alterra-Rapport, 802. Alterra: Wageningen. 30 pp., meer
 • Peer reviewed article Elbersen, J.W.H.; Verdonschot, P.F.M. (2003). De implementatie van een maatlat in het programma ekov : ontwikkeling van een rekenmethodiek voor bepaling van de afstand tot een ecologische referentie voor de stromende wateren van veluwe en vallei. Alterra-Rapport, 670. Alterra: Wageningen. 41 pp., meer
 • Peer reviewed article Goossen, C.M.; Hommel, P.W.F.M. (2003). Bos in water, water in bos : beleving van bossen in en aan water. Alterra-Rapport, 886. Alterra: Wageningen. 57 pp., meer
 • Peer reviewed article Kemmers, R.H.; Van Delft, S.P.J. (2003). Evaluatie van de basen- en voedingstoestand tien jaar na herstelmaatregelen in enkele obn-referentieprojecten van natte schraalgraslanden. Alterra-Rapport, 784. Alterra: Wageningen. 85 pp., meer
 • Peer reviewed article Klok, C.; Römkens, P.F.A.M.; Naeff, H.S.D.; Arts, G.H.P.; Runhaar, J.; Van Diepen, C.A.; Noij, I.G.A.M. (2003). Gebiedsgerichte milieumaatregelen voor waterkwaliteit en natuur in reconstructiegebieden van noord-brabant. Alterra-Rapport, 635. Alterra: Wageningen. 118 pp., meer
 • Peer reviewed article Kruijne, R.; Smelt, J.H. (2003). Selectie van locaties en bestrijdingsmiddelen voor monitoring in het diepe grondwater. Alterra-Rapport, 761. Alterra: Wageningen. 57 pp., meer
 • Peer reviewed article Nijboer, R.C.; Van Den Hoorn, M.W.; Verdonschot, P.F.M. (2003). Verkenning van de waarde van historische gegevens voor het invullen van biologische referentietoestanden voor beken en sloten. Alterra-Rapport, 755. Alterra: Wageningen. 112 pp., meer
 • Peer reviewed article Opdam, P.; Klijn, J. (2003). Klimaatverandering in de 21ste eeuw : consequenties voor het natuurbeleid. Alterra-Rapport, 813. Alterra: Wageningen. 65 pp., meer
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J.; Bult, T.P.; Dijkman, E.M. (2003). Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee: Rapport voor deelproject B1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003. Alterra-Rapport, 882. Alterra: Wageningen. 152 pp., meer
 • Peer reviewed article Schotman, A.G.M.; Kwak, R.G.M. (2003). Moerasvogels op peil: deelrapport 2: successie en het succes van moerasvogels. Aanbevelingen voor beheerders op basis van de relatie tussen moerasvogels en vegetatiesuccessie. Alterra-Rapport, 828(2). Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Apeldoorn, R.C. (2003). Het terreinbeheer : van 'lasten naar lusten' : een analyse van het terreinbeheer en haar maatschappelijke omgeving als aanzet voor probleemherkenning en oplossingen. Alterra-Rapport, 812. Alterra: Wageningen. 69 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Der Grift, E.A.; Pouwels, R.; Reijnen, R. (2003). Meerjarenprogramma ontsnippering : knelpuntenanalyse. Alterra-Rapport, 768. Alterra: Wageningen. 168 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Dort, K.W.; Grashof-Bokdam, C.J.; Van Hees, A.F.M.; Hommel, P.W.F.M.; Kalkhoven, J.T.R.; Schelhaas, M. (2003). Kleine bossen in het landelijk gebied : geschiedenis, waarde en beheer. Alterra-Rapport, 643. Alterra: Wageningen. 125 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Dort, K.W.; Clerkx, A.P.P.M. (2003). Bosreservaat Smoddebos-Duivelshof : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat. Alterra-Rapport, 752. Alterra: Wageningen. 53 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Keken, A.J. (2003). Het abc van het landinrichtingsgebied schouwen-west : een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Alterra-Rapport, 317. Alterra: Wageningen. 206 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Walsum, P.E.V.; Vergroesem, T.; Dik, P.E.; Haasnoot, M.; Verschelling, E. (2003). Waterwijs laag nederland : een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer. Alterra-Rapport, 871. Alterra: Wageningen. 84 pp., meer
 • Peer reviewed article Verdonschot, P.F.M.; Higler, L.W.G.; Nijboer, R.C.; van den Hoek, T.H. (2003). Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in nederland : platwormen (tricladida), steenvliegen (plecoptera), haften (ephemeroptera) en kokerjuffers (trichoptera). Alterra-Rapport, 858. Alterra: Wageningen. 127 pp., meer
 • Peer reviewed article Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Higler, L.W.G.; van den Hoek, T.H. (2003). Selectie van indicatoren voor oppervlaktewateren : invulling van indicatieve macrofauna, macrofyten en vissen voor kaderrichtlijn water typen. Alterra-Rapport, 865. Alterra: Wageningen. 190 pp., meer
 • Peer reviewed article Bijlsma, R.J. (2002). Bosrelicten op de veluwe : een historisch-ecologische beschrijving. Alterra-Rapport, 647. Alterra: Wageningen. 80 pp., meer
 • Peer reviewed article Bouwman, L.A.; Bloem, J.; Romkens, P.F.A.M. (2002). Interacties tussen zware metalen en bodemecosystemen : een overzicth van experimenteel werk : een weergave van 10 jaar bodemecotoxicologisch onderzoek bij ib-abalterra-dlo. Alterra-Rapport, 454. Alterra: Wageningen. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article Buiteveld, J.; de Vries, S.M.G. (2002). Inventarisatie van bosbouwkundig uitgangsmateriaal in belgië en duitsland : uitbreiding van de rassenlijst voor bomen. Alterra-Rapport, 457. Alterra: Wageningen. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article Buiteveld, J.; de Vries, S.M.G. (2002). Inventarisatie van bosbouwkundig uitgangsmateriaal in belgië en duitsland : uitbreiding van de rassenlijst van bomen. Alterra-Rapport, 457. Alterra: Wageningen. 57 pp., meer
 • Peer reviewed article De Willigen, P.; Schröder, J.J.; Rappoldt, C.A. (2002). Opschaling van stikstofverliezen in de akkerbouw van perceels- naar bedrijfsniveau. Alterra-Rapport, 221. Alterra: Wageningen. 26 pp., meer
 • Peer reviewed article Dijkstra, H.; Van Blitterswijk, H.; Oosterbaan, A. (2002). Kleine landschapselementen : analyse van de beleidsvraag voor de ontwikkeling van een monitoringsysteem. Alterra-Rapport, 491. Alterra: Wageningen. 70 pp., meer
 • Peer reviewed article Elbersen - Van Der Straten, J.W.H.; Higler, L.W.G. (2002). Dispersie en migratie van aquatische insecten in stilstaande en stromende wateren : een verkennende literatuurstudie. Alterra-Rapport, 572. Alterra: Wageningen. 40 pp., meer
 • Peer reviewed article Gerritsen, A.L.; Kwakernaak, C. (2002). Behoud veenweidegebied : een verkennende studie naar kosten, landschappelijke effecten en uitvoering van drie strategieën voor de veenweidegebieden. Alterra-Rapport, 595. Alterra: Wageningen. 74 pp., meer
 • Peer reviewed article Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R. (2002). Ethische aspecten bij het beheer van wilde zwijnen. Alterra-Rapport, 475. Alterra: Wageningen. 38 pp., meer
 • Peer reviewed article Henkens, R.J.H.G.; Van Raffe, J.K. (2002). Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied : een overzicht van waarden, functies, functiecombinaties, opties tot vermarkting, subsidies, regelingen ruimtelijke ordening en meer. Alterra-Rapport, 474. Alterra: Wageningen. 72 pp., meer
 • Peer reviewed article Highler, L.W.G. (2002). De relatie tussen de macrofauna in beken en de sleutelfactoren hydraulica en substraat bij veranderend klimaat. Alterra-Rapport, 230. Alterra: Wageningen. 60 pp., meer
 • Peer reviewed article Kemmers, R.H.; Mekkink, P. (2002). Omvormingsbeheer naaldbos en herstel duinroosjesvegetatie amsterdamse waterleidingduinen : de bodemkundige uitgangstoestand. Alterra-Rapport, 483. Alterra: Wageningen. 38 pp., meer
 • Peer reviewed article Koomen, A.J.M.; Wascher, D.M. (2002). Aspecten van succes en falen van het landschapsbeleid. Alterra-Rapport, 426. Alterra: Wageningen. 90 pp., meer
 • Peer reviewed article Kopinga, J. (2002). Onderzoek naar de oorzaken van schade aan boombeplantingen in de omgeving van westerbroek : verslag van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de dienst ruimte en milieu van de provincie groningen. Alterra-Rapport, 570. Alterra: Wageningen. 36 pp., meer
 • Peer reviewed article Kros, J.; de Vries, W.; Oenema, O. (2002). Bepaling van provinciale stikstofplafonds : integrale afweging van effecten van het mest- en ammoniakbeleid. Alterra-Rapport, 417. Alterra: Wageningen. 70 pp., meer
 • Peer reviewed article Kruijne, R. (2002). Belasting van de afgedamde maas door bestrijdingsmiddelen : een schatting van de relatieve bijdragen vanuit de uiterwaarden van de afgedamde maas en de polders van de bommelerwaard. Alterra-Rapport, 395. Alterra: Wageningen. 90 pp., meer
 • Peer reviewed article Makaske, B.; Van Smeerdijk, D.; Kooistra, M.; Haring, R.; Verbauwen, E.; Smit, S. (2002). Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van almere : een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden. Alterra-Rapport, 486. Alterra: Wageningen. 147 pp., meer
 • Peer reviewed article Oosterbaan, A.; Bartelink, H.H.; Van Olsthoorn, A.F.M.; Wijdeven, S.M.J. (2002). Beheerscenario's voor gemengde bossen : deel i : methodiekontwikkeling. Alterra-Rapport, 495. Alterra: Wageningen. 28 pp., meer
 • Peer reviewed article Oosterbaan, A.; Bervaes, J.C.A.M.; Visschedijk, P.A.M. (2002). Integro : een systematiek voor integrale kwaliteit van stedelijk groen. Alterra-Rapport, 621. Alterra: Wageningen. 39 pp., meer
 • Peer reviewed article Oosterbaan, A.; Van Den Berg, C.A.; Olsthoorn, A.F.M. (2002). Mogelijkheden en beperkingen voor de teelt van robiniahout in nederland. Alterra-Rapport, 678. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Pouwels, R.; Jochem, R.; Reijnen, M.J.S.M.; Hensen, S.R.; Van Der Greft, J.G.M. (2002). Larch voor ruimtelijke ecologische beoordelingen van landschappen. Alterra-Rapport, 492. Alterra: Wageningen. 112 pp., meer
 • Peer reviewed article Pouwels, R.; Reijnen, M.J.S.M.; Kalkhoven, J.T.R.; Dirksen, J. (2002). Ecoprofielen voor soortanalyses van ruimtelijke samenhang met larch. Alterra-Rapport, 493. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Pouwels, R.; Reijnen, R.; Sierdsema, H.; van Swaay, C.; Houweling, H. (2002). Voorstel voor verbetering van de habitatmodellering in het kennissysteem larch : van een vaste begroeiingstypenkaart naar een kaartlagensysteem. Alterra-Rapport, 704. Alterra: Wageningen. 41 pp., meer
 • Peer reviewed article Pouwels, R.; Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Kuipers, H. (2002). Ecologisch rendement van ontsnippering : de casestudie edelhert en wild zwijn veluwe. Alterra-Rapport, 533. Alterra: Wageningen. 55 pp., meer
 • Peer reviewed article Rienks, W.A.; Gerritsen, A.L.; Meulenkamp, W.J.H. (2002). Behoud veenweidegebied : een ruimtelijke verkenning. Alterra-Rapport, 563. Alterra: Wageningen. 118 pp., meer
 • Peer reviewed article Romkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Bril, J.; de Vries, W. (2002). Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden. Alterra-Rapport, 459. Alterra: Wageningen. 60 pp., meer
 • Peer reviewed article Romkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Bril, J.; de Vries, W. (2002). Blauw voor groen : nog veel te doen : een evaluatie van de verdrogingsbestrijding in nederland. Alterra-Rapport, 462. Alterra: Wageningen. 68 pp., meer
 • Peer reviewed article Smits, N.A.C.; Schaminée, J.H.J. (2002). Referentie bossen : een nadere uitwerking van de graadmeter natuurwaarde. Alterra-Rapport, 671. Alterra: Wageningen. 34 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Assche, K.; Jacobs, M. (2002). Kwaliteit en complexiteit : ruimtelijke kwaliteit en de kennisontwikkeling daarover. Alterra-Rapport, 601. Alterra: Wageningen. 102 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Delft, S.P.J.; Runhaar, J.R.; Hoogland, T.; Jansen, P.C. (2002). Verdrogingskartering in natuurgebieden : proefkartering strijper aa. Alterra-Rapport, 566(1). Alterra: Wageningen. 86 pp., meer
 • Peer reviewed article van den Berg, A.; Jacobs, M.; Langers, F. (2002). Beleving kustveiligheid. Alterra-Rapport, 583. Alterra: Wageningen. 97 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Den Bosch, G.F.; Gies, T.J.A.; Kros, J. (2002). Atlas : kwetsbare gebieden en beïnvloedingszones rond natuurkernen. Alterra-Rapport, 642. Alterra: Wageningen. 32 pp., meer
 • Peer reviewed article van den Hoek, T.H.; Verdonschot, P.F.M. (2002). De invloed van veranderingen in temperatuur op beekmacrofauna. Alterra-Rapport, 228. Alterra: Wageningen. 86 pp., meer
 • Peer reviewed article van der Gaast, J.W.J.; Massop, H.; Van Os, J.; Stuyt, L.C.P.M.; van Bakel, P.J.T.; Kwakernaak, C. (2002). Waterkansen in het sgr2 : potenties voor realisaties van de wateropgaven. Alterra-Rapport, 558. Alterra: Wageningen. 88 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Diepen, C.A.; Vissers, H.J.S.M.; Schoumans, O.F.; Boogaard, H.L.; De Vries, F.; Wolf, J. (2002). Verkenning van bodemgeschiktheid ter identificatie van kansrijke gebieden voor de landbouwsector in noord-brabant. Alterra-Rapport, 526. Alterra: Wageningen. 122 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Eck, W.; Van Den Ham, A.; Reinhard, A.J.; Leopold, R.; De Poel, K.R. (2002). Ruimte voor landbouw : uitwerking van vier ontwikkelingsrichtingen. Alterra-Rapport, 530. Alterra: Wageningen. 78 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Raffe, J.K.; De Jong, J.J.; Wolf, R.J.A.M.; Schrijver, R.A.M. (2002). Bedrijfsdiagnose bosbedrijven : een methode voor bedrijfsonderzoek. Alterra-Rapport, 440. Alterra: Wageningen. 138 pp., meer
 • Peer reviewed article Veen, J.; Peeters, J.; Leopold, M.F.; Van Damme, C.J.G.; Veen, T. (2002). Effecten van de visserij langs de kust van noordwest-afrika op natuurwaarden : visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu. Alterra-Rapport, 625. Alterra: Wageningen. 184 pp., meer
 • Peer reviewed article Veen, J.; Peeters, J.; Leopold, M.F.; van Damme, C.J.G.; Veen, T. (2002). Effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika op natuurwaarden: visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu. Alterra-Rapport, 625. Alterra: Wageningen. 186 pp., meer
 • Peer reviewed article Wijdeven, S.M.J.; Van Dort, K.W.; Van Hees, A.F.M. (2002). Beheervisie jeneverbes. Alterra-Rapport, 465. Alterra: Wageningen. 26 pp., meer
 • Peer reviewed article Wolters, R.T.; Hendriks, R.F.A. (2002). Optimix : vaststellen van optimale mix van maatregelen voor realisatie van waterkwaliteitsnormen in proefgebieden : een modelstudie : deel 1 : bodem. Alterra-Rapport, 409. Alterra: Wageningen. 92 pp., meer
 • Peer reviewed article Arts, G.H.P.; van Beers, P.W.M.; Belgers, J.D.M.; Wortelboer, F.G. (2001). Gedifferentieerde normstelling voor nutriënten in vennen : onderbouwing en toetsing van kritische depositieniveaus en effecten van herstelmaatregelen op het voorkomen van isoetiden. Alterra-Rapport, 262. Alterra: Wageningen. 88 pp., meer
 • Peer reviewed article Bartelink, H.H.; Olsthoorn, A.F.M.; Oosterbaan, A.; Wijdeven, S.M.J. (2001). Overzicht van een eeuw onderzoek naar groei en opstandsontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer. Alterra-Rapport, 256. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Beintema, A.J.; Schekkerman, H. (2001). Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen vogelrichtlijngebieden. Alterra-Rapport, 328. Alterra: Wageningen. 62 pp., meer
 • Peer reviewed article Berends, H.; Hoogstra, M.A.; Vreke, J. (2001). De rol van bossen in de regionale economie. Alterra-Rapport, 243. Alterra: Wageningen. 66 pp., meer
 • Peer reviewed article Bijlsma, R.J.; Van Blitterswijk, H.; Clerkx, A.P.P.M.; De Jong, J.J.; van Wijk, M.N.; Van Os, L.J. (2001). Bospaden voor bosplanten : bospaden als transportroute, vestigingsmilieu, refugium en uitvalsbasis voor bosplanten. Alterra-Rapport, 193. Alterra: Wageningen. 100 pp., meer
 • Peer reviewed article Bouman, M.A.; Stelwagen, L.B.; De Vries, E.A.; Olsthoorn, A.F.M. (2001). Verdrinken de bomen? Een onderzoek naar effecten van vernatting op de groei van bomen. Alterra-Rapport, 314. Alterra: Wageningen. 82 pp., meer
 • Peer reviewed article Bunce, R.G.H.; Pérez-Soba, M.; Elbersen, B.S.; Prados, M.J.; Andersen, E.; Bell, M.; Smeets, P.J.A. M. (2001). Examples of European agri-environment schemes and livestock systems and their influence on Spanish cultural landschapes. Alterra-Rapport, 309. Alterra: Wageningen. 247 pp., meer
 • Peer reviewed article Dammers, E.; Langers, F. (2001). Beroepsvisserij op de noordzee : een nieuwe doelgroep voor natuur- en milieueducatie. Alterra-Rapport, 293(3). Alterra: Wageningen. 49 pp., meer
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; van Moorsel, G.W.N.M. (2001). Schelpenbanken als ecotoop: de fauna van schelpenbanken in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 202. Alterra: Texel. 26 pp., meer
 • Peer reviewed article Dirkx, G.H.P. (2001). Historische ecologie van de brand en de mortelen (noord-brabant). Alterra-Rapport, 391. Alterra: Wageningen. 114 pp., meer
 • Peer reviewed article Dobben, H.F.; de Vries, W. (2001). Relatie tussen vegetatie en abiotische factoren in het meetnet vitaliteit en verdroging : een statistische studie op grond van waarnemingen in 200 opstanden in 1995 en 1996. Alterra-Rapport, 406. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Faber, J.H.; Burgers, J.; Aukema, B.; Bodt, J.M.; Van Kats, R.J.M.; Lammertsma, D.R.; Noordam, A.P. (2001). Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden : monitoringsverslag 2000. Alterra-Rapport, 287. Alterra: Wageningen. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article Farjon, J.M.J.; Dijkstra, H.; Dirkx, G.H.P.; Koomen, A.J.M. (2001). Ontwerp voor indicator identiteit : monitoringsysteem kwaliteit groene ruimte (mkgr). Alterra-Rapport, 416. Alterra: Wageningen. 52 pp., meer
 • Peer reviewed article Farjon, J.M.J.; De Bont, C.H.M.; Kalkhoven, J.T.R.; Koomen, A.J.M.; Niewenhuizen, W. (2001). Naar een steekproef landschap : ontwerp van een methode en pilotstudy. Alterra-Rapport, 359. Alterra: Wageningen. 38 pp., meer
 • Peer reviewed article Goudzwaard, L.; Bartelink, H.H.; Koop, H.G.J.M. (2001). Effecten van dunning en vraat op spontane verjonging in eiken-dennenbossen. Alterra-Rapport, 269. Alterra: Wageningen. 48 pp., meer
 • Peer reviewed article Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Niewold, F.J.J.; Vos, C.C.; Lammertsma, D.R.; Kuiters, A.T. (2001). Advies faunapassages oostvariant a-73 : een expert view. Alterra-Rapport, 412. Alterra: Wageningen. 32 pp., meer
 • Peer reviewed article Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R. (2001). Terreingebruik en gedrag van runderen, pony's, edelherten, reeën en wilde zwijnen in het nationaal park veluwezoom van de vereniging natuurmonumenten. Alterra-Rapport, 343. Alterra: Wageningen. 46 pp., meer
 • Peer reviewed article Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R. (2001). Hoefdieren in de manteling van walcheren. Alterra-Rapport, 390. Alterra: Wageningen. 74 pp., meer
 • Peer reviewed article Hazebroek, E.; Smits, N.A.C. (2001). Dijkgraslandbeheer in west-brabant: erosiebestendigheid, huidige en potentiële natuurwaarde van primaire waterkeringen. Alterra-Rapport, 320(2). Alterra: Wageningen. 228 pp., meer
 • Peer reviewed article Jaarsma, N.G.; Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Van Den Hoorn, M.W. (2001). Ecologische streefbeelden voor stromende wateren veluwe & vallei. Alterra-Rapport, 377. Alterra: Wageningen. 108 pp., meer
 • Peer reviewed article Jorritsma, I.T.M.; De Jong, J.J.; Van Raffe, J.K.; Olsthoorn, A.F.M. (2001). Opkomst of ondergang van de beuk : een modelstudie naar de effecten van beheer op bosontwikkeling en functievervuiling. Alterra-Rapport, 273. Alterra: Wageningen. 90 pp., meer
 • Peer reviewed article Kemmers, R.H.; Tersteeg, J.L.; Runhaar, J. (2001). Integratie van ruimtelijke inventarisatiemethoden en kennissystemen ten behoeve van natuurontwikkeling en natuurbeheer. Alterra-Rapport, 318. Alterra: Wageningen. 51 pp., meer
 • Peer reviewed article Kemmers, R.H.; Van Delft, S.P.J. (2001). Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het reestdal en de westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden. Alterra-Rapport, 196. Alterra: Wageningen. 61 pp., meer
 • Peer reviewed article Kemmers, R.H.; Van Delft, S.P.J.; Jansen, P.C. (2001). Productiviteit van korte vegetaties en beperkende factoren in relatie tot voedselrijkdom en vochttoestand : basisonderzoek voor ecologische nutriëntenmodellen. Alterra-Rapport, 257. Alterra: Wageningen. 118 pp., meer
 • Peer reviewed article Kranenborg, K.G.; de Vries, S.M.G. (2001). Internationaal herkomstonderzoek beuk in nederland. Alterra-Rapport, 286. Alterra: Wageningen. 36 pp., meer
 • Peer reviewed article Kwakernaak, C.; Hamaker, P.; Massop, H.; Stuijt, L.C.P.M.; Westein, E. (2001). Water in de groene ruimte van noordwest nederland : quick scan voor de bouwsteen water in het tweede structuurschema groene ruimte. Alterra-Rapport, 322. Alterra: Wageningen. 48 pp., meer
 • Peer reviewed article Niewold, F.J.J.; Müskens, G.J.D.M. (2001). Gevolgen van de aanleg van de rijksweg 73-zuid voor de dassenpopulaties. Alterra-Rapport, 361. Alterra: Wageningen. 42 pp., meer
 • Peer reviewed article Nijboer, R. (2001). Nutriënten in stromende wateren : effecten van verrijking op de fysische, chemische en ecologische processen. Alterra-Rapport, 332. Alterra: Wageningen. 173 pp., meer
 • Peer reviewed article Nijhof, B.S.J.; Van Apeldoorn, R.C. (2001). De noordse woelmuis in noord-holland midden : heden en toekomst. Alterra-Rapport, 576. Alterra: Wageningen. 50 pp., meer
 • Peer reviewed article Olsthoorn, A.F.M.; Koster, A.; Slim, P.A.; Koop, H.G.J.M. (2001). Het effect van gewone esdoorn op de diversiteit van bos : een oriënterende studie. Alterra-Rapport, 201. Alterra: Wageningen. 40 pp., meer
 • Peer reviewed article Olsthoorn, A.F.M.; Tolkamp, G.W.; Koch, M.J. (2001). Effecten van vernatting op de groei en vitaliteit van eik, beuk en douglas in roden, leende en gees. Alterra-Rapport, 276. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Oosterbaan, A.; Van Den Berg, C.A.; Maas, G.J.; Moraal, L.G. (2001). Eikensterfte in nederland : onderzoek naar omvang en achtergronden. Alterra-Rapport, 236. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Pouwels, R.; Vos, C.C. (2001). Recreatie en biodiversiteit in balans : een ruimtelijke benadering van functiecombinaties. Alterra-Rapport, 227. Alterra: Wageningen. 68 pp., meer
 • Peer reviewed article Sprangers, J.T. C. M.; Hazebroek, E.; Smits, N.A.C.; Voskuilen, M.J.; Mabelis, A.A. (2001). Dijkgraslandbeheer in west-brabant: integraal advies voor optimale afstemming van erosiebestendigheid, natuurwaarde en agrarisch gebruik. Alterra-Rapport, 320(1). Alterra: Wageningen. 36 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Blitterswijk, H.; Van Vliet, C.J.M.; Schulting, R. (2001). Analyse uitvoering geïntegreerd bosbeheer : resultaten van een onderzoek naar de praktijk van geïntegreerd bosbeheer in nederland. Alterra-Rapport, 242. Alterra: Wageningen. 90 pp., meer
 • Peer reviewed article van den Hoek, T.H.; Verdonschot, P.F.M. (2001). De invloed van verandering in temperatuur op beekmacrofauna. Alterra-Rapport, 228. Alterra: Wageningen. 86 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Der Grift, E.A.; Verboom, J. (2001). Levensvatbaarheid van de dassenpopulatie in midden-limburg na aanleg van rijksweg 73-zuid : modelevaluatie van effencten van de toekomstige rijksweg venlo-roermond inclusief mitigerende en compenserende maatregelen, op de levensvatbaarheid van de dassenpo. Alterra-Rapport, 99. Alterra: Wageningen. 94 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Diepen, L.T.A.; Verdonschot, P.F.M. (2001). Habitatsystemen in de grote rivieren in nederland op basis van macrofauna : een samenvatting. Alterra-Rapport, 307. Alterra: Wageningen. 176 pp., meer
 • Peer reviewed article van Wijk, M.N.; Hendriks, J.W.M.; Van Leeuwen, E.E.M.; Van Os, D.A.J. (2001). Het houtaanbodgedrag van nederlandse boseigenaren : een studie naar de optimalisering van de inkomsten uit hout. Alterra-Rapport, 294. Alterra: Wageningen. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article van Wijk, M.N.; De Jong, J.J.; Van Den Berg, C.A. (2001). 5 jaar voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer in nederland : na 5 jaar monitoring alle vragen beantwoord? Alterra-Rapport, 337. Alterra: Wageningen. 85 pp., meer
 • Peer reviewed article van Wijk, M.N.; De Jong, J.J.; Van Den Berg, C.A. (2001). 5 jaar voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer in nederland : na 5 jaar monitoring alle vragen beantwoord? : bijlage : beschrijving van de voorbeeldbedrijven. Alterra-Rapport, 338. Alterra: Wageningen. 99 pp., meer
 • Peer reviewed article Velthof, G.L.; Oenema, O. (2001). Regionaal nutriëntenmanagement : een verkenning van perspectieven en beperkingen. Alterra-Rapport, 258. Alterra: Wageningen. 62 pp., meer
 • Peer reviewed article Wamelink, W.; Runhaar, H. (2001). Abiotische randvoorwaarden voor natuurdoeltypen. herziene versie. Alterra-Rapport, 181. Alterra: Wageningen. , meer
 • Peer reviewed article Wijdeven, S.M.J.; Van Den Berg, C.A.; Van Hees, A.F.M.; Oosterbaan, A. (2001). Kwaliteit van natuurlijke verjonging in relatie tot de moederopstand. Alterra-Rapport, 303. Alterra: Wageningen. 50 pp., meer
 • Peer reviewed article Wösten, J.H.M.; Veerman, G.J.; De Groot, W.J.M.; Stolte, J. (2001). Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in nederland : de staringreeks. Alterra-Rapport, 153. Alterra: Wageningen. 86 pp., meer
 • Peer reviewed article (2000). Vossen in het noord-hollands duinreservaat en omgeving in de periode 1995-1998. Alterra-Rapport, 197. Alterra: Wageningen. 128 pp., meer
 • Peer reviewed article Bosveldt, A.T.C.; Klok, T.C.; Bodt, J.M.; Rutgers, M. (2000). Ecologische risico's van bodemverontreinigingen toemaakdek in de gemmeent de ronde venen. Alterra-Rapport, 151. Alterra: Wageningen. 92 pp., meer
 • Peer reviewed article Sanders, M.E.; van Dobben, H.F.; Raterman, B.W.; Kros, J.; Hendriks, C.M.A. (2000). Op weg naar een kennissysteem natuurgerichte randvoorwaarden. Alterra-Rapport, 148. Alterra: Wageningen. 83 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Den Top, M.; Stortelder, A.; Ekamper, T.; Kruit, J.; Kwak, R.; Schrijver, R.; Schievink, J.; De Vries, C. [s.d.]. Boeren voor natuur in de polder van biesland. Alterra-Rapport, 770. Alterra: Wageningen. 80 pp., meer
 • Breman, B.C.; Luttik, J.; Vreke, J. (2009). De aantrekkingskracht van het Nederlandse landschap : een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en inkomend toerisme. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. ISBN 1871-028X. 132 pp., meer
 • Pouwels, R.; Reijnen, M.J. S. M.; Wallis De Vries, M.F.; Van Kleunen, A.; Kuipers, H.; Van der Gerft, J.G.M. (2009). Water-, milieu- en ruimtecondities fauna : implementatie in LARCH. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. ISBN 1871-028X. 40 pp., meer
 • Snep, R. (2009). Biodiversity conservation at business sites : options and opportunities. Alterra Scientific Contributions, 28. Alterra: Wageningen. viii, 192 pp., meer
 • Velthof, G.L.; Van Bruggen, C.; Groenestein, C.M.; De Haan, B.J.; Hoogeveen, M.W.; Huijsmans, J.F.M. (2009). Methodiek voor berekening van ammoniakemissie uit de landbouw in Nederland. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 70. Alterra: Wageningen. ISBN 1871-028X. 180 pp., meer
 • Bouwma, I.M.; Kamphorst, D.A.; Beunen, R.; Van Apeldoorn, R.C. (2008). Natura 2000 benchmark : a comparative analysis of the discussion on Natura 2000 management issues. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 90. Alterra: Wageningen. ISBN 1871-028X. 92 pp., meer
 • De Vries, S.; de Boer, T.A.; Goossen, C.M.; Van der Wulp, N.Y. (2008). De beleving van grote wateren : de invloed van een aantal man-made elementen onderzocht. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 64. Alterra: Wageingen. 98 pp., meer
 • Hoogeveen, M.W.; Luesink, H.H.; Bosma, J.J. (2008). Synthese monitoring mestmarkt 2007. Alterra: Wageningen. ISBN 1871-028X. 34 pp., meer
 • Kamphorst, D.A.; Pleijte, M.; Kistenkas, F.H.; Kersten, P.H. (2008). Nieuwe wet ruimtelijke ordening : nieuwe bestuurscultuur? : voorgenomen provinciale inzet van de nieuwe wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het landelijk gebied. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 69. Alterra: Wageningen. 128 pp., meer
 • Koeijer, T.J.; van Bommel, K.H.M.; Clement, J.; Groeneveld, R.A.; De Jong, J.J.; Oltmer, K.; Reijnen, M.J.S.M.; van Wijk, M.N. (2008). Kosteneffectiviteit van de terrestrische ecologische hoofdstructuur : een eerste verkenning van mogelijke toepassingen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 73. Alterra: Wageningen. 86 pp., meer
 • Nieuwenhuizen, W.; Pleijte, M.; Kranendonk, R.P.; De Regt, W.J. (2008). Ruimte voor bouwen in het buitengebied : de uitvoering van de oude wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de praktijk. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 32. Alterra: Wageningen. 82 pp., meer
 • van Bakel, P.J.T.; Massop, H.TH. L.; Kroes, J.G.; Hoogewoud, J.C.; Pastoors, M.J. H.; Kroon, T. (2008). Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3 : aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 57. Alterra: Wageningen. 108 pp., meer
 • Verburg, R.W.; Leneman, H.; van Bommel, K.H.M.; Van Dijk, J. (2008). Helpt boeren de Nationale landschappen? : een empirische analyse van de landbouw en haar effecten op kernkwaliteiten. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 83. Alterra: Wageningen. 143 pp., meer
 • Borgstein, M.H.; Leneman, H.; Bos-Gorter, L.; Brasser, E.A.; Groot, A.M.E.; Van De Kerkhof, M.F. (2007). Dialogen over verduurzaming van de Nederlandse landbouw : ambities en aanbevelingen vanuit de sector. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 70 pp., meer
 • Buijs, A.E.; Custers, M.H.G.; Langers, F. (2007). Natuur door andere ogen bekeken : de natuurbeleving van allochtonen en jongeren. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 5. Alterra: Wageningen. ISBN 978-90-78207-05-4. 80 pp., meer
 • De Boer, S.; Van der Zouwen, M.; Roza, P.; Van den Berg, J. (2007). Bestuurlijke variëteit in natuur- en landschapsbeleid : vergelijkende analyse van regionale beleidsarrangmenten rond de Wijde Biesbosch, het Drents-Friese Wold en het Groote Veld. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. ISBN 978-90-78207-04-7. 118 pp., meer
 • Gerritsen, A.L.; Koomen, A.J. M.; Kruit, J. (2007). Landschap ontwikkelen met kwaliteit : een methode voor het evalueren van de rijksbijdrage aan een beleidsstrategie. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 46 pp., meer
 • Goossen, C.M.; Vreke, J.; de Boer, T.A. (2007). De recreatieve en economische betekenis van het Zuiderpark in Den Haag en het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 79 pp., meer
 • Groot, A.M.E.; Borgstein, M.H.; Leneman, H.; Van De Kerkhof, M.F.; Bos-Gorter, L.; Brasser, E.A. (2007). Dialogen over verduurzaming van de Nederlandse landbouw : gestructureerde sectordialogen als onderdeel van een monitoringsmethodiek. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 86 pp., meer
 • Koomen, A.J. M.; Maas, G.J.; Weijschede, T.J. (2007). Veranderingen in lijnvormige cultuurhistorische landschapselementen : resultaten van een steekproef over de periode 1900-2003. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Woltjer, G.B. (2007). Betekenis van marco-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap : een eerste oriëntatie van het veld. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 72 pp., meer
 • Bommel, S.; Aarts, M.N.C.; Turnhout, E. (2006). Over betrokkenheid van burgers en hun perspectieven op natuur. Wageningen : The Netherlands. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: [s.l.]. 83 pp., meer
 • Boonstra, F.G.; Buunk, W.W.; Pleijte, M. (2006). Governance of nature : de invloed van institutionele veranderingen in natuurbeleid op de betekenisverlening aan natuur in het Drents Friese Wold en de Cotswolds. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 114 pp., meer
 • Hubeek, F.B.; Geerling-Eiff, F.A.; Van der Kroon; Vader, J.; Wals, A.E.J. (2006). Van adoptiekip tot duurzame stadswijk : natuur- en milieueducatie in de praktijk. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 18. Alterra: Wageningen. 92 pp., meer
 • Neven, M.G. G.; Turnhout, M.J.; Bogaardt, F.H.; Kistenkas, F.H.; Van der Zouwen, M.W. (2006). Richtingen voor richtlijnen : interacties tussen Nederland en de Europese Commissie in de implementatie van Europese milieurichtlijnen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 25. Alterra: Wageningen. 114 pp., meer
 • Oenema, O.; Van Der Kolk, J.W.H.; Groot, A.M.E. (2006). Landbouw en milieu in transitie. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. ISBN 90-78207-02-7. 106 pp., meer
 • Pouwels, R.; Sierdsema, H.; Van Wingerden, W.K. R. E. (2006). Aanpassing Larch : maatwerk in soortmodellen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 113 pp., meer
 • Schaminée, J.H. J.; Janssen, J.A.M.; Haveman, R.; Hennekens, S.M.; Heuvelink, G.B.M.; Huiskes, H.P. J.; Weeda, E.J. (2006). Schatten voor de natuur : achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank. Alterra: Wageningen. ISBN 90-5011-244-7. 112 pp., meer
 • Vos, C.C.; Van Der Veen, M.; Opdam, P.F.M. (2006). Natuur en klimaatverandering : wat kan het natuurbeleid doen?. Alterra: Wageningen. 19 pp., meer
 • Brinkman, A.G.; Meesters, E.H.; Dijkman, E.M.; Brenninkmeijer, A.; Kersten, M.; Ens, B.J. (2005). Habitatgebruik van foeragerende wadvogels in de Westerschelde. Datarapport RKZ, RKZ-1267. Alterra/Altenburg en Wymenga: Texel. 112 + bijlagen pp., meer
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Salt marshes in the Water Framework Directive: Development of potential reference conditions and of potential good ecological statuses. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. Alterra: Texel. , meer
 • Dobben, H.F.; Wamelink, G.W.W.; Wegman, R.M.A. (2005). Schatting van de beschikbaarheid van nutriënten uit de productie en soortensamenstelling van de vegetatie. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 16. Alterra: Wageningen. 64 pp., meer
 • Henkens, R.J. H. G.; De Vries, S.; Jochem, R.; Pouwels, R.; Reijnen, M.J. S. M. (2005). Effect van recreatie op broedvogels op landelijk niveau. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 4. Alterra: Wageningen. 72 pp., meer
 • Pinto Coreia, T.; Bunce, R.G.H.; Howard, D.C. (2005). Landscape ecology and management of atlantic mountains. Proceedings of the joint apep and iale (uk) conference, 2. Alterra: Wageningen. ISBN 0-954-7130-0-1. 127 pp., meer
 • Schrijver, R.A.M.; Groeneveld, R.A.; De Koeijer, T.J.; Berentsen, P.B.M. (2005). Potenties bij melkveebedrijven voor deelname aan de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 3. Alterra: Wageningen. 72 pp., meer
 • Ten Cate, B.; Houweling, H.; Tersteeg, J.; Versteegen, I. (2005). Krijgt het landschap de ruimte? : over ontwikkelen en identiteit. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 10. Alterra: Wageningen. 43 pp., meer
 • Brus, D.J. (2004). Beslissen over vrij grondverzet op basis van bayesiaanse toets op oppervlaktefractie ernstig verontreinigde grond. Alterra: Wageningen. 40 pp., meer
 • Bunce, R.G.H.; Pérez-Soba, M.; Jongman, R.H. G.; Gómez Sal, A.; Herzog, F.; Austad, I. (Ed.) (2004). Transhumance and biodiversity in european mountains. Alterra: Wageningen. ISBN 903270337-4. 321 pp., meer
 • Ens, B.J.; Smaal, A.C.; de Vlas, J. (2004). The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.031. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/04. 212 pp., meer
 • Holm, N. (2004). Reduce marine litter: Save the North Sea project results. Alterra: The Netherlands. 17 pp., meer
 • Kistenkas, F.H.; Kuindersma, W. (2004). Europees en nationaal natuurbeschermingsrecht: ontwikkelingen in jurisprudentie, regelgeving en beleid. Planbureaurapporten, 21. Alterra: Wageningen. 48 pp., meer
 • Knol, W.C.; Nijhof, B.S. J. (2004). Jeneverbes in de verdrukking; een integrale verkenning van de verjongingsproblematiek. Alterra: Wageningen. 107 pp., meer
 • Ligthart, S.S. H. (Ed.) (2004). Kosteneffectiviteit natuurbeleid: methodiekontwikkeling: tussenrapportage 2004. Planbureaurapporten, 23. Alterra: Wageningen. 103 pp., meer
 • Oosterbaan, A.; Van Den Berg, C.A.; Van Blitterswijk, H.; Griffioen, J.; Frissel, J.Y.; Baas, H.G.; Pels, M.S. (2004). Meetnet kleine landschapselementen : studie naar methodiek, haalbaarheid en kosten aan de hand van proefinventarisaties. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Steg, L.; Buijs, A. (2004). De psychologie van milieugedrag en natuurbeleving. Alterra: Wageningen. 45 pp., meer
 • Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Pouwels, R.; Griffioen, J.; Gies, T.J.A.; Kuipers, H.; Petrak, M.; Rouwenhorst, J.; Vulink, J.; Pelsma, T. (2003). Horsterwold - veluwe - maaswoud : een quick scan van robuuste ecologische verbindingen van het ambitieniveau 'edelhert'. Alterra: Wageningen. 87 pp., meer
 • Vuijsje, H.; Didde, R.; Dijksterhuis, K.; Werner, M.; De Boo, M.; Klep, L.; De Jaeger, P.; Schilling, G.; Van Maanen, G.; Woestenburg, M. (2003). Alterra in 2003. Alterra: Wageningen. 103 pp., meer
 • Werner, M.; Le Rutte, R.; Gerritsen, E. (2003). Debat stad en land 2002. Alterra: Wageningen. 24 pp., meer
 • Alterra (2002). Alterra in 2002. Alterra: Wageningen. 127 pp., meer
 • Kuindersma, W. (Ed.) (2002). Bestuurlijke trends en het natuurbeleid. Planbureaustudies, 3. Alterra: Wageningen. ISBN 90-807205-3-4. 166 pp., meer
 • Alterra (2001). Alterra in 2001. Alterra: Wageningen. 52 pp., meer
 • Bakker, E.G. (2001). Towards molecualr tools for managmeent of oak forests : genetics studies on indigenous quercus robor l. And q. Petraea (matt.) Liebl. Populations. Alterra Scientific Contributions, 5. Alterra: Wageningen. ISBN 90-327-0310-2. 114 pp., meer
 • Nabuurs, G. (2001). European forests in the 21st century : impacts of nature-oriented forest management assessed with a large-scale scenario model. Alterra Scientific Contributions, 2. Alterra: Wageningen. ISBN 90-32702-92-0. 130 pp., meer
 • Van Den Berg, A.; Van Den Berg, M. (2001). Van buiten word je beter : een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid. Alterra: Wageningen. 55 pp., meer
 • Verdonschot, P.F.M. (2001). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 1, bronnen. Rapport ec-lnv, 1. Alterra: Wageningen. 88 pp., meer
 • Aarts, H.P.A. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 11, rijkskanalen. Rapport ec-lnv, 11. Alterra: Wageningen. 56 pp., meer
 • Arts, G.H.P. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 13, vennen. Rapport ec-lnv, 13. Alterra: Wageningen. 80 pp., meer
 • Buiteveld, J.; de Vries, S.M.G.; Kranenborg, K.G. (2000). Herkomstgebieden ten behoeve van bosbouwkundig gebruik in West-Europa. Alterra: Wageningen. 45 pp., meer
 • Jaarsma, N.; Verdonschot, P.F.M. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 8, wingaten. Rapport ec-lnv, 8. Alterra: Wageningen. 64 pp., meer
 • Jaarsma, N.; Verdonschot, P.F.M. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 10, regionale kanalen. Rapport ec-lnv, 10. Alterra: Wageningen. 60 pp., meer
 • Klok, C. (2000). A quest for the role of habitat quality in nature conservation : applications of population dynamical models in viability analysis and risk assessment. Alterra Scientific Contributions, 1. Alterra: Wageningen. ISBN 90-32702-90-4. 128 pp., meer
 • Nijboer, R. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 6, sloten. Rapport ec-lnv, 6. Alterra: Wageningen. 80 pp., meer
 • Nijboer, R.; Jaarsma, N.; Verdonschot, P.F.M.; van der Molen, D.T.; Geilen, N.; Backx, J. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 3, wateren in het rivierengebied. Rapport ec-lnv, 3. Alterra: Wageningen. 156 pp., meer
 • Pelk, M.; Heijkers, B.; Van Etteger, R. (2000). Kwaliteit door verbinden: waarom, waar en hoe?. Alterra: Wageningen. 32 pp., meer
 • Reijnen, R.; Van Der Grift, E.; Van Der Veen, M. (2000). De weg mét de minste weerstand: opgave ontsnippering. Alterra: Wageningen. 31 pp., meer
 • Spaans, A.L.; Van Den Bergh, L.M. J. (2000). De mogelijke hinder van een windpark in de Willem-Annapolder, gemeente Kapelle, voor vogels van de Westerschelde, mede in relatie tot een te ontwikkelen glastuinbouwcomplex; notitie ten behoeve van de hoorzitting inzake het ontwerp-bestemmingsplan Willem-Annapolder. Alterra: Wageningen. 24 pp., meer
 • Stienen, E.W.M. (2000). Biotoopbeschrijvingen vogelrichtlijnsoorten. Alterra: Wageningen. 66 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Schekkerman, H. (2000). Statistische analyse van de verspreiding en de broedresultaten van kustbroedvogels in het Deltagebied: relaties met habitatkenmerken, predatiedruk en toerisme. Alterra: Wageningen. 79 pp., meer
 • van Beers, P.W.M.; Verdonschot, P.F.M. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren: Deel 4. Brakke binnenwateren: Achtergronddocument bij het 'Handboek Natuurdoeltypen in Nederland'. Rapport EC-LNV.AS-04. Alterra: Wageningen. 80 pp., meer
 • van der Molen, D.T. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 9, rijksmeren. Rapport ec-lnv, 9. Alterra: Wageningen. 68 pp., meer
 • Verdonschot, P.F.M. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 2, beken. Rapport ec-lnv, 2. Alterra: Wageningen. 128 pp., meer
 • Verdonschot, P.F.M.; Jaarsma, N. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 5, poelen. Rapport ec-lnv, 5. Alterra: Wageningen. 60 pp., meer
 • Verdonschot, P.F.M.; Janssen, S.N. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 12, zoete duinwateren. Rapport ec-lnv, 12. Alterra: Wageningen. 80 pp., meer
 • Verdonschot, P.F.M.; van Beers, P.W.M. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de nederlandse binnenwateren : deel 4, brakke binnenwateren. Rapport ec-lnv, 4. Alterra: Wageningen. 80 pp., meer
 • Hammes, W. (1983). Wachstum, wasserverbrauch und produktivität des wasserverbrauchs von pappel unterschiedlichen alters : populus x euramericana (dode) guinier c.v. Robusta. Alterra: Freiburg. 183 pp., meer
 • Schmidt, P. (1977). Wachstum und wasserverbrauch von bäumen : methodische experimente und untersuchungen an pappelklonen. Alterra: Freiburg. 217 pp., meer
 • Alterra Scientific Contributions. Alterra: Wageningen, meer
 • Datarapport RKZ. Alterra, meer
 • Posthuma, L.; Lijzen, J.; Otte, P.F.; De Zwarte, D.; Wintersen, A.; Osté, L.; Beek, M.; Harmsen, J.; Groenenberg, B.J. [s.d.]. Beslissen over bagger op bodem : deel 3 : modellering van risico's na verspreiding bagger. RIVM rapport. Alterra: Bilthoven. ISBN 9069601532. 117 pp., meer
 • Posthuma, L.; Swartjes, F.A.; Osté, L.; Beek, M.; Harmsen, J.; Groenenberg, B.J. [s.d.]. Beslissen over bagger op bodem : deel 1: systeembenadering, model en praktijkvoorbeelden. RIVM rapport. Alterra: Bilthoven. ISBN 9069601524. 110 pp., meer
 • Rijn, J.F.A.T.; Rienks, W.A. [s.d.]. Blijven boeren in de achtertuin van de stedeling : essays over de duurzaamheid van het platteland onder stedelijke druk : Zuidoost-Engeland versus de provincie Parma. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Alterra: Wageningen. 69 pp., meer
 • van Noort, P.; Cuypers, C.; Wintersen, A.; De Zwart, D.; Peijnenburg, W.; Posthuma, L.; Groenenberg, B.J.; Harmsen, J. [s.d.]. Beslissen over bagger op bodem : deel 2 : onderbouwing stofdragmodellering en voorspelde landbouwconcentraties na verspreiding bagger op land. RIVM rapport. Alterra: Bilthoven. ISBN 9036957095. 69 pp., meer

Evenement  Top | Publicaties 
 • Noordzeedagen 2000

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .