nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Vestiging Texel (WUR)
www.alterra.wur.nl/nl

Info  Publicaties | Evenement 
Overkoepelend instituut: Wageningen University and Research Centre; Alterra (WUR)
Adres:
Zuiderhaaks 17, postbus 167
1790 AD Den Burg
Nederland

Tel.: +31-(0)222-36 97 00
Fax: +31-(0)222-31 92 35
E-mail:
 
Type: Wetenschappelijk

Publicaties (63)  Top | Evenement 
  ( 51 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Frissel, J.Y.; Van Adrichem, M.H.C. (2013). Groene dijken langs de Westerschelde: inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde. Alterra-Rapport, 2407. Alterra: Wageningen. 88 + bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article van Loon-Steensma, J.M. (2011). Robuuste multifunctionele rivierdijken: welke kansen en knelpunten zien stakeholders voor robuuste multifunctionele dijken langs de rivieren in het landelijk gebied. Alterra-Rapport, 2228. Alterra: Wageningen. 108 pp., meer
 • Peer reviewed article Ottburg, F.G.W.A.; Pouwels, R.; Slim, P.A. (2007). Making the Port of Antwerp more natural; ecological infrastructure network for the natterjack toad (Bufo calamita) on the left bank of the Scheldt, Application of the LARCH model to the natterjack toad in the Port of Antwerp on the left bank of the Scheldt as basis for the sustainable conservation of the species. Alterra-Rapport, 1376. Alterra: Wageningen. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article Slim, P.A.; Löffler, M.A.M. (2007). Kustveiligheid en natuur: een overzicht van kennis en kansen. Alterra-Rapport, 1485. Alterra: Wageningen. 92 pp., meer
 • Peer reviewed article Verdontschot, R.C.M.; De Lange, H.J.M.; Verdontschot, P.F.M.; Besse, A. (2007). Klimaatverandering en aquatische diversiteit: 1. literatuurstudie naar temperatuur. Alterra-Rapport. Alterra: Wageningen. 127 blz, 32 fig, 9 tab, 183 ref pp., meer
 • Peer reviewed article Massop, H.TH. L.; van der Gaast, J.W.J. (2006). Intreeweerstand, nader beschouwd: procesmatig onderzoek naar de relatie tussen de drainageweerstand en de intreeweerstand. Alterra-Rapport, 1350. Alterra: Wageningen. 74 pp., meer
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., meer
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J. (2005). Scholeksters en hun voedsel in de Westerschelde: een verkenning van de voedselsituatie voor de scholeksters in de Westerschelde over de periode 1992-2003 met het simulatiemodel WEBTICS. Alterra-Rapport, 1209. Alterra: Wageningen. 48 + 22 fig., 5 tab. pp., meer
 • Peer reviewed article van Franeker, J.A.; Heubeck, M.; Fairclough, K.; Turner, D.M.; Grantham, M.; Stienen, E.W.M.; Guse, N.; Pedersen, J.; Olsen, K.O.; Andersson, P.J.; Olsen, B. (2005). 'Save the North Sea' Fulmar Study 2002-2004: a regional pilot project for the Fulmar-litter-EcoQO in the OSPAR area. Alterra-Rapport, 1162. Alterra: Wageningen. 70 pp., meer
 • Peer reviewed article Brasseur, S.M.J.M.; Tulp, I.; Reijnders, P.; Smit, C.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Kotterman, M.; Meesters, E.H.W.G. (2004). Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. I. Onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond, II. Literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond. Alterra-Rapport, 905. Alterra: Wageningen. 116 pp., meer
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; Dijkman, E.M.; De Jong, M.L.; de Kort, G.; Meijboom, A. (2004). De verspreiding en uitbreiding van de Japanse Oester in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 909. Alterra: Wageningen. 51 pp., meer
 • Peer reviewed article Faber, P.J.; Van De Leemkule, M.A.; De Ruiter, H.R.G. (2004). Monitoring natuurdoelen rivierengebied : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems. Alterra-Rapport, 907. Alterra: Wageningen. 55 pp., meer
 • Peer reviewed article Klok, C.; Faber, P.J.; Van De Leemkule, M.A. (2004). Risicobeheer : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems. Alterra-Rapport, 908. Alterra: Wageningen. 36 pp., meer
 • Peer reviewed article Leopold, M.F.; Smit, C.J.; Goedhart, P.W.; Van Roomen, M.W.J.; Van Winden, A.J.; van Turnhout, C. (2004). Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze. Eindverslag EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase) Deelproject C2. Alterra-Rapport, 954. Alterra: Wageningen. 165 pp., meer
 • Peer reviewed article Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.; van Lieshout, S.M.J.; ter Braak, C.J.F.; Dijkman, E.M. (2004). Baseline studies North Sea windfarms: Lot 5. Marine birds in and around the future site Nearshore Windfarm (NSW). Alterra-Rapport, 1047. Alterra: Wageningen. 198 pp., meer
 • Peer reviewed article Niewold, F.J. J. (2004). De onverwachte terugkeer van de bever in vlaanderen: kansen, knelpunten en ondersteunende maatregelen. Alterra-Rapport, 996. Alterra: Wageningen. 41 pp., meer
 • Peer reviewed article Smit, A.; Radersma, S.; Van 'T Riet, S.; Hack-Ten-Broeke, M.; Conijn, S. (2004). Zoeken naar een indicator voor mobiel n in de bodem. Alterra-Rapport, 892. Alterra: Wageningen. 58 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Apeldoorn, R.C.; Smit, C.J.; Henkens, R.J.H.G.; Dankers, N.M. J.A. (2004). Westerschelde containerterminal. Analyse van mogelijke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde. Alterra-Rapport, 985. Alterra: Wageningen. 95 + bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article van Franeker, J.A.; Meijboom, A.; De Jong, M.L.; Van Franeker, J.A.; Meijboom, A. (2004). Marine litter monitoring by Northern Fulmars in the Netherlands 1982-2003. Alterra-Rapport, 1093. Alterra: Wageningen. 48 pp., meer
 • Peer reviewed article Corporaal, A.; Stortelder, A.H.F.; Van Den Berg, A.; De Poel, K.R.; Schrijver, R.A.M. (2003). Amerdiep, een ontwikkelmodel voor boeren en natuur! : onderzoek naar mogelijkheden voor agrarische innovaties om door markt en landschap, water en natuur het inkomen te verbreden. Alterra-Rapport, 592. Alterra: Wageningen. 124 pp., meer
 • Peer reviewed article De Willigen, P.; Cleij, P.; Oosterom, H.P.; Schotten, C.G.J. (2003). Lot van het stikstofoverschot : analyse van stone-berekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van evaluatie meststoffenwet 2002. Alterra-Rapport, 732. Alterra: Wageningen. 63 pp., meer
 • Peer reviewed article Ebbinge, B.S. (2003). Advies aan faunafonds inzake heropening jacht of kolgans, grauwe gans en smient. Alterra-Rapport, 802. Alterra: Wageningen. 30 pp., meer
 • Peer reviewed article Goossen, C.M.; Hommel, P.W.F.M. (2003). Bos in water, water in bos : beleving van bossen in en aan water. Alterra-Rapport, 886. Alterra: Wageningen. 57 pp., meer
 • Peer reviewed article Kemmers, R.H.; Van Delft, S.P.J. (2003). Evaluatie van de basen- en voedingstoestand tien jaar na herstelmaatregelen in enkele obn-referentieprojecten van natte schraalgraslanden. Alterra-Rapport, 784. Alterra: Wageningen. 85 pp., meer
 • Peer reviewed article Kruijne, R.; Smelt, J.H. (2003). Selectie van locaties en bestrijdingsmiddelen voor monitoring in het diepe grondwater. Alterra-Rapport, 761. Alterra: Wageningen. 57 pp., meer
 • Peer reviewed article Nijboer, R.C.; Van Den Hoorn, M.W.; Verdonschot, P.F.M. (2003). Verkenning van de waarde van historische gegevens voor het invullen van biologische referentietoestanden voor beken en sloten. Alterra-Rapport, 755. Alterra: Wageningen. 112 pp., meer
 • Peer reviewed article Opdam, P.; Klijn, J. (2003). Klimaatverandering in de 21ste eeuw : consequenties voor het natuurbeleid. Alterra-Rapport, 813. Alterra: Wageningen. 65 pp., meer
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J.; Bult, T.P.; Dijkman, E.M. (2003). Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee: Rapport voor deelproject B1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003. Alterra-Rapport, 882. Alterra: Wageningen. 152 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Apeldoorn, R.C. (2003). Het terreinbeheer : van 'lasten naar lusten' : een analyse van het terreinbeheer en haar maatschappelijke omgeving als aanzet voor probleemherkenning en oplossingen. Alterra-Rapport, 812. Alterra: Wageningen. 69 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Der Grift, E.A.; Pouwels, R.; Reijnen, R. (2003). Meerjarenprogramma ontsnippering : knelpuntenanalyse. Alterra-Rapport, 768. Alterra: Wageningen. 168 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Dort, K.W.; Clerkx, A.P.P.M. (2003). Bosreservaat Smoddebos-Duivelshof : bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat. Alterra-Rapport, 752. Alterra: Wageningen. 53 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Keken, A.J. (2003). Het abc van het landinrichtingsgebied schouwen-west : een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Alterra-Rapport, 317. Alterra: Wageningen. 206 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Walsum, P.E.V.; Vergroesem, T.; Dik, P.E.; Haasnoot, M.; Verschelling, E. (2003). Waterwijs laag nederland : een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer. Alterra-Rapport, 871. Alterra: Wageningen. 84 pp., meer
 • Peer reviewed article Verdonschot, P.F.M.; Higler, L.W.G.; Nijboer, R.C.; van den Hoek, T.H. (2003). Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in nederland : platwormen (tricladida), steenvliegen (plecoptera), haften (ephemeroptera) en kokerjuffers (trichoptera). Alterra-Rapport, 858. Alterra: Wageningen. 127 pp., meer
 • Peer reviewed article Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Higler, L.W.G.; van den Hoek, T.H. (2003). Selectie van indicatoren voor oppervlaktewateren : invulling van indicatieve macrofauna, macrofyten en vissen voor kaderrichtlijn water typen. Alterra-Rapport, 865. Alterra: Wageningen. 190 pp., meer
 • Peer reviewed article Buiteveld, J.; de Vries, S.M.G. (2002). Inventarisatie van bosbouwkundig uitgangsmateriaal in belgië en duitsland : uitbreiding van de rassenlijst van bomen. Alterra-Rapport, 457. Alterra: Wageningen. 57 pp., meer
 • Peer reviewed article Highler, L.W.G. (2002). De relatie tussen de macrofauna in beken en de sleutelfactoren hydraulica en substraat bij veranderend klimaat. Alterra-Rapport, 230. Alterra: Wageningen. 60 pp., meer
 • Peer reviewed article van den Berg, A.; Jacobs, M.; Langers, F. (2002). Beleving kustveiligheid. Alterra-Rapport, 583. Alterra: Wageningen. 97 pp., meer
 • Peer reviewed article Van Raffe, J.K.; De Jong, J.J.; Wolf, R.J.A.M.; Schrijver, R.A.M. (2002). Bedrijfsdiagnose bosbedrijven : een methode voor bedrijfsonderzoek. Alterra-Rapport, 440. Alterra: Wageningen. 138 pp., meer
 • Peer reviewed article Veen, J.; Peeters, J.; Leopold, M.F.; van Damme, C.J.G.; Veen, T. (2002). Effecten van de visserij langs de kust van Noordwest-Afrika op natuurwaarden: visetende vogels als graadmeters voor de kwaliteit van het mariene milieu. Alterra-Rapport, 625. Alterra: Wageningen. 186 pp., meer
 • Peer reviewed article Bartelink, H.H.; Olsthoorn, A.F.M.; Oosterbaan, A.; Wijdeven, S.M.J. (2001). Overzicht van een eeuw onderzoek naar groei en opstandsontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer. Alterra-Rapport, 256. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Bijlsma, R.J.; Van Blitterswijk, H.; Clerkx, A.P.P.M.; De Jong, J.J.; van Wijk, M.N.; Van Os, L.J. (2001). Bospaden voor bosplanten : bospaden als transportroute, vestigingsmilieu, refugium en uitvalsbasis voor bosplanten. Alterra-Rapport, 193. Alterra: Wageningen. 100 pp., meer
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; van Moorsel, G.W.N.M. (2001). Schelpenbanken als ecotoop: de fauna van schelpenbanken in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 202. Alterra: Texel. 26 pp., meer
 • Peer reviewed article Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R. (2001). Hoefdieren in de manteling van walcheren. Alterra-Rapport, 390. Alterra: Wageningen. 74 pp., meer
 • Peer reviewed article Jaarsma, N.G.; Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Van Den Hoorn, M.W. (2001). Ecologische streefbeelden voor stromende wateren veluwe & vallei. Alterra-Rapport, 377. Alterra: Wageningen. 108 pp., meer
 • Peer reviewed article Nijboer, R. (2001). Nutriënten in stromende wateren : effecten van verrijking op de fysische, chemische en ecologische processen. Alterra-Rapport, 332. Alterra: Wageningen. 173 pp., meer
 • Peer reviewed article Oosterbaan, A.; Van Den Berg, C.A.; Maas, G.J.; Moraal, L.G. (2001). Eikensterfte in nederland : onderzoek naar omvang en achtergronden. Alterra-Rapport, 236. Alterra: Wageningen. 54 pp., meer
 • Peer reviewed article Wamelink, W.; Runhaar, H. (2001). Abiotische randvoorwaarden voor natuurdoeltypen. herziene versie. Alterra-Rapport, 181. Alterra: Wageningen. , meer
 • Peer reviewed article Wijdeven, S.M.J.; Van Den Berg, C.A.; Van Hees, A.F.M.; Oosterbaan, A. (2001). Kwaliteit van natuurlijke verjonging in relatie tot de moederopstand. Alterra-Rapport, 303. Alterra: Wageningen. 50 pp., meer
 • Peer reviewed article Wösten, J.H.M.; Veerman, G.J.; De Groot, W.J.M.; Stolte, J. (2001). Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in nederland : de staringreeks. Alterra-Rapport, 153. Alterra: Wageningen. 86 pp., meer
 • Peer reviewed article Sanders, M.E.; van Dobben, H.F.; Raterman, B.W.; Kros, J.; Hendriks, C.M.A. (2000). Op weg naar een kennissysteem natuurgerichte randvoorwaarden. Alterra-Rapport, 148. Alterra: Wageningen. 83 pp., meer
 • De Vries, S.; de Boer, T.A.; Goossen, C.M.; Van der Wulp, N.Y. (2008). De beleving van grote wateren : de invloed van een aantal man-made elementen onderzocht. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 64. Alterra: Wageingen. 98 pp., meer
 • Brinkman, A.G.; Meesters, E.H.; Dijkman, E.M.; Brenninkmeijer, A.; Kersten, M.; Ens, B.J. (2005). Habitatgebruik van foeragerende wadvogels in de Westerschelde. Datarapport RKZ, RKZ-1267. Alterra/Altenburg en Wymenga: Texel. 112 + bijlagen pp., meer
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Salt marshes in the Water Framework Directive: Development of potential reference conditions and of potential good ecological statuses. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. Alterra: Texel. , meer
 • Ens, B.J.; Smaal, A.C.; de Vlas, J. (2004). The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.031. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/04. 212 pp., meer
 • Holm, N. (2004). Reduce marine litter: Save the North Sea project results. Alterra: The Netherlands. 17 pp., meer
 • Werner, M.; Le Rutte, R.; Gerritsen, E. (2003). Debat stad en land 2002. Alterra: Wageningen. 24 pp., meer
 • Spaans, A.L.; Van Den Bergh, L.M. J. (2000). De mogelijke hinder van een windpark in de Willem-Annapolder, gemeente Kapelle, voor vogels van de Westerschelde, mede in relatie tot een te ontwikkelen glastuinbouwcomplex; notitie ten behoeve van de hoorzitting inzake het ontwerp-bestemmingsplan Willem-Annapolder. Alterra: Wageningen. 24 pp., meer
 • Stienen, E.W.M. (2000). Biotoopbeschrijvingen vogelrichtlijnsoorten. Alterra: Wageningen. 66 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Schekkerman, H. (2000). Statistische analyse van de verspreiding en de broedresultaten van kustbroedvogels in het Deltagebied: relaties met habitatkenmerken, predatiedruk en toerisme. Alterra: Wageningen. 79 pp., meer
 • van Beers, P.W.M.; Verdonschot, P.F.M. (2000). Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren: Deel 4. Brakke binnenwateren: Achtergronddocument bij het 'Handboek Natuurdoeltypen in Nederland'. Rapport EC-LNV.AS-04. Alterra: Wageningen. 80 pp., meer
 • Alterra Scientific Contributions. Alterra: Wageningen, meer
 • Datarapport RKZ. Alterra, meer

Evenement  Top | Publicaties 
 • Noordzeedagen 2000

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .